ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ údajov: GPQ S.R.L. (ďalej len „správca údajov“), so sídlom v (20142) Miláno (MI), Via Frà Cristoforo 14/D a prevádzkovým sídlom v (34138) Terst (TS), Via Flavia 23/1. Adresa na uplatnenie práv: contact@wiqomed.com.

2. Predmet a účel spracúvania osobných údajov: Podľa čl. 13 Nariadenia EÚ č.2016/679 zo dňa 27.04.2016 (ďalej len „GDPR“) vaše osobné údaje zhromažďuje a spracúva spoločnosť GPQ na účely uvedené nižšie a súvisiace s poskytovaním a správou služieb ponúkaných v tomto poli na webovej stránke dostupnej pre všetkých používateľov a súvisiace služby (ďalej len „webová stránka“). Spracovanie osobných údajov má za cieľ umožniť spoločnosti GPQ poskytovať služby spojené s webovou stránkou a umožniť používateľovi prístup na webovú lokalitu a navigáciu na nej prostredníctvom jej webových stránok. Spracúvanie osobných údajov môže slúžiť aj na predzmluvné účely, ako je odpovedanie na konkrétne žiadosti dotknutej osoby. Vyššie uvedené osobné údaje sa však spracúvajú iba za účelom umožnenia prístupu na webovú stránku, navigácie a registrácie za účelom informovania alebo objasnenia v súvislosti so spoločnosťou GPQ a/alebo jej produktmi. Vaše osobné údaje budú spracúvané aj na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákonov, nariadení alebo európskej legislatívy. Spracovaním osobných údajov rozumieme akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov a aplikovaných na osobné údaje alebo súbory osobných údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo úprava. , extrakcia, konzultácia, použitie, prenos informácií prenosom, šírením alebo akoukoľvek inou formou poskytovania, porovnávania alebo prepojenia, obmedzenia, zrušenia alebo zničenia.
Spracúvanie sa nebude týkať osobných údajov spadajúcich do kategórie „citlivé“ alebo „podrobné údaje“.
Tieto údaje budú spracované manuálne a/alebo počítačom alebo telematickými prostriedkami na nasledujúci účel.

Prevádzkovateľ nie je povinný získať osobitný súhlas so spracovaním osobných údajov bežných pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na stránke GPQ. Spracovanie takýchto údajov opísané vyššie má základné účely, v súvislosti s ktorými je čl. 6 GDPR vylučuje potrebu získať od používateľa osobitný súhlas, pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákonných, regulačných alebo európskych ustanovení, alebo preto, že takéto zaobchádzanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností (v tomto prípade: všeobecné podmienky a podmienky prístupu na webovú stránku a jej navigáciu), ktorých je dotknutá osoba zmluvnou stranou alebo ktorých cieľom je pred uzavretím zmluvy vyhovieť osobitným požiadavkám dotknutej osoby alebo v konečnom dôsledku z dôvodu spracúvania údajov slúži na účely administratívneho účtovníctva.
Ak dotknutá osoba nemá v úmysle poskytnúť požadované a potrebné osobné údaje na základe vyššie uvedeného, ​​dôsledkom by bolo znemožnenie prístupu na webovú stránku.

3. Prenos a sprístupnenie osobných údajov: Údaje spracúvané na účely uvedené v ods. 1 možno previesť:
– pracovníci GPQ určení ako subjekt spracúvania údajov alebo osoba poverená Správcom údajov;
– Tretie strany zapojené spoločnosťou GPQ a určené ako subjekt spracúvania údajov alebo osoba poverená Správcom údajov.
Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov – ak sú vymenovaní – je k dispozícii v prevádzkovom sídle správcu údajov v (34148) Terst (TS), Via Flavia 23/1.
Osobné údaje nebudú zverejnené.

4. Ukladanie údajov a ďalšie informácie: Zhromaždené údaje sa budú uchovávať po dobu nepresahujúcu dosiahnutie vyššie opísaných účelov, aby bolo možné prehliadať webovú stránku a reagovať na prípadné žiadosti o údaje. Potom budú osobné údaje uložené na serveri GPQ, aby bolo možné reagovať na ďalšie žiadosti dotknutej osoby a splniť zákonné požiadavky. Ak používateľ webovej stránky po ukončení prehliadania požiada o zrušenie svojich údajov, s využitím práv podľa ods 5, GPQ nebude môcť odpovedať na žiadne žiadosti dotknutej osoby. Okrem toho zostávajú nedotknuté lehoty uchovávania päť alebo desať rokov vyžadované zákonom na účtovné a daňové účely. Zhromaždené údaje sú spracovávané v sídle a prevádzkovom sídle Správcu. Podľa čl. 13 sek. 1 lit. f) GDPR si Vás dovoľujeme upozorniť, že žiadne osobné údaje nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii v rámci Európskej únie ani mimo nej.

5. Uplatnenie práv dotknutou osobou: V zmysle čl. 13 sek. 2 lit. b) a d), čl. 15, 18, 19 a 21 GDPR Vás informujeme, že:
a) máte právo požiadať Správcu o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu alebo zrušenie alebo obmedzenie spracovania, ktoré sa vás týka, alebo odmietnuť s nimi takto zaobchádzať, a to aj s ohľadom na právo na prenosnosť údajov;
b) máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v súlade s postupmi a pokynmi zverejnenými na oficiálnej webovej stránke Úradu na __________________ZADAJTE ADRESU MIESTNEHO ÚRADU;
c) akúkoľvek opravu, zrušenie alebo obmedzenie spracovania vykonané na vašu žiadosť – pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie – poskytne Správca každému z príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. O takýchto príjemcoch môže prevádzkovateľ na žiadosť užívateľa informovať.
Používanie práv nepodlieha žiadnym formálnym obmedzeniam a je bezplatné.
Pre vaše pohodlie, umenie. 15-23 Predpisov sú dostupné na nasledujúcom odkaze:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE
Aby ułatwić korzystanie z witryny i uczynić ją bardziej intuicyjną, korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny do ich terminali, w których są przechowywane, a następnie przesyłane z powrotem do tych samych stron podczas kolejnych wizyt.
Niektóre pliki cookie (sesyjne pliki cookie) pozostają aktywne tylko do czasu zamknięcia przeglądarki lub wykonania polecenia wylogowania. Inne pliki cookie „przetrwają” zamknięcie przeglądarki i są również dostępne podczas kolejnych wizyt użytkownika. Te pliki cookie są nazywane plikami trwałymi, a czas ich przetrwania jest określany przez serwer w momencie ich tworzenia. W niektórych przypadkach ustala się termin, w innych przypadkach okres ten jest nieograniczony. GPQ S.r.l. wykorzystuje zarówno trwałe, jak i nietrwałe pliki cookie. Zarządzanie plikami cookie:
Prawie wszystkie przeglądarki są ustawione na akceptowanie plików cookie w przypadku braku różnych instrukcji, ale istnieje możliwość niezależnej zmiany konfiguracji przeglądarki, w celu zablokowania plików cookie. Jednak w przypadku zablokowania plików cookie poruszanie się po witrynie i korzystanie z niektórych usług może być bardzo ograniczone lub niemożliwe. Aby wyłączyć pliki cookie przez skonfigurowanie przeglądarki, należy skorzystać z następujących łączy:

Witryna może również korzystać z plików cookie innych firm, które poza tym, co określono w niniejszym dokumencie, mogą prowadzić dalsze działania związane z monitorowaniem. W odniesieniu do tych plików cookie, firma GPQ S.r.l. ma jedynie obowiązek zapewnienia łącza do swojej witryny. Z drugiej strony osoby trzecie będą zobowiązane do dostarczania odpowiednich informacji na temat przetwarzania i dostarczania informacji o sposobie blokowania używanych plików cookie. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności usług wymienionych poniżej, gdzie można znaleźć informacje na temat ich przetwarzania i wyrażenia na nie zgody.
Facebook może wykorzystywać pliki cookie, sygnały sieci Web i inne technologie przechowywania danych w celu gromadzenia lub odbierania informacji ze strony; może również wykorzystywać te informacje do świadczenia usług pomiarowych, definiowania odbiorców reklam, zgodnie z zasadami ochrony prywatności przyjętymi przez Facebooka, dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Za pomocą łączy http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu/ można wyłączyć zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących określania grupy docelowej reklam.
Witryna korzysta – za pośrednictwem usługi Google Analytics – również z analiz plików cookie, które zbierają informacje w formie zbiorczej i anonimowej o liczbie użytkowników i sposobie ich odwiedzania. Witryna zawiera również niektóre funkcje opracowane przez strony trzecie, które wysyłają swoje pliki cookie (takie jak Google Maps).
W celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie wykorzystywania i usuwania danych, poniżej przedstawiono adresy internetowe różnych informacji i metod zarządzania plikami cookie:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (ustawienia): Zaloguj się na swoim koncie. Sekcja prywatności.
Zasady serwisu Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (ustawienia): https://twitter.com/settings/security
Zasady Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (ustawienia): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Google Analytics (zasady): https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Google Analytics (ustawienia): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout